Examensarbete

På Motion Control är vi vana att ta emot teknologer, högskole- och universitetsstudenter, som vill göra sitt examensarbete hos oss. På denna sida listar vi de examensarbeten som för tillfället har tillgängliga. Beroende på arbetsbelastning, plats och tidpunkt för handledning, så kan det hända att vi inte har möjlighet att handleda ett examensarbete för tillfället även om det står som ledigt i listan nedan. De flesta examensarbeten som finns hos oss är utveckling av datornära produkter. Det är därför en fördel om du/ni kan både elektronik och programmering, även om examensarbetet enbart rör det ena området. 

Vi utanonserar många exjobb som vi tycker är intressanta men klarar bara av att handleda max två stycken åt gången. Detta för att hålla en god nivå på exjobben.

Formella krav och ansökan

För att du ska ha möjlighet att göra ditt examensarbete hos oss krävs att du har kompetens inom elektronik och/eller datateknik samt behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift. Skicka in ett kort personligt brev och CV och ange det examensarbete du är intresserad av genom att märka mailet med "Ansökan examensarbete - [exjobb]". Ansökan vill vi ha ungefär en månad före tilltänkt uppstart. Är den sökta platsen ledig och vi tycker att du har rätt profil, så ber vi dig återkomma med ett betygsutdrag. Bilagor föredrar vi att få i PDF-format.

Frågor och ansökningar tar vi emot via e-post: jobb@motioncontrol.se.

Vi svarar så fort vi hinner, normalt inom några arbetsdagar. Ansökningar som inte uppfyller de formella kraven eller är av karaktären massutskick svarar vi normalt inte på.

Välkommen med din ansökan!

Examensarbete/studentprojekt – Fallprediktion på träd - Tillsatt


Bakgrund
Motion Control arbetar med utveckling och konstruktion av elektronik och inbyggda programvara, där sensorer och sensorsystem är vanligt förekommande.
 
Idag står träd ofta utan övervakning nära hus och kan plötsligt av dolda förändringar en dag falla och skada något. Kan man med mätning av fysiskaliska storheter på ett träd tillsammans med statistik ta reda på om det är hög sannolikhet att trädet kommer att falla och om man i sådant fall måste ta bort trädet så att det inte faller och skadar någon eller något?

Uppgift
Undersök hur man skulle kunna göra en fallprediktion på träd. Undersöka vilka mätmetoder som skulle kunna vara aktuella, samt förlängningen ta fram ett sensorsystem för detta.
 
Det finns det ett stort antal givartyper som är billiga och beräkningskraften är stor hos små strömsnåla processorer som man kan använda om man vill mäta de mekaniska egenskaperna hos ett träd. Egenskaperna påverkas av årstiden genom olika väderleksförhållanden och omgivningen genom fysiska förutsättningar som tex mekaniska skador på rötter, ålder, angrepp av svamp osv.
 
Mål
Redogör för några typer av mätsystem som skulle kunna användas för att mäta lämpliga storheter, samt ta fram en demonstrator för att påvisa funktionen hos systemet.

Uppdragsbeskrivning
 • Gå igenom den externa problems och uppdragsbeskrivningen.
 • Ta fram en kravspecifikation för systemet.
 • Undersök lämpliga mätmetoder för att mäta ett träds mekaniska egenskaper.
 • Undersök hur ett träd uppför sig i normalt tillstånd (kontra vind, sjukdom, skada).
 • Ta fram lämplig elektronik för att placera på ett träd.
 • ​​​​​​​Trådlös, strömsnål, billig elektronik, radiokommunikation, batteri (solceller?), etc.
 • Hur skall mätdata lagras?
 • För utökat projekt (2 man) ska ett träds egenskaper studeras mer ingående, statisk sammanställas och intressanta parametrar och storheter för prediktionen.
 • All dokumentation samt examensrapporten ska skrivas på svenska.
 
Omfattning och tillsättning
Typ av examensarbete:      Elektronikutveckling.
Bedömd omfattning:           20 veckor.   1 person.   D-nivå.  
Tillsättning enligt överenskommelse.
 
Ansökan och formella krav
Kunskaper inom givare/sensorer, programmerbar elektronik samt C-programmering är ett krav
Typ av examensarbete: Hårdvaruutveckling samt firmwareutveckling.
Bedömd omfattning: 10 veckor. 2 personer. C-nivå.   

Tillsättning enligt överenskommelse.

Digital visaravläsning - Tillsatt

I modern industrimiljö finns fortfarande analoga visarinstrument. De visar tryck, temperatur eller någon annan storhet. Det vore önskvärt att dessa kunde läsas av digitalt och att det digitala värdet kan skickas trådlöst till ett överliggande system.

Motion Control har ett trådlöst mätsystem (TTM) som kan användas för kommunikationen, men det saknas en mätenhet som visuellt kan läsa av visaren och skicka ut ett digitalt värde (0-100%). Noggrannheten behöver inte vara jätteexakt, önskvärt vore en upplösning på 1%, men det räcker med några procent (2-3%). Ofta är man mest intresserad kunna läsa av mätaren i steg om 5%. Önskvärt är även att man på mätenheten kan ställa in eller från det överliggande systemet programmera in i mätenheten vilket mätområde det rör sig om (tex 0-10V eller -10 - +80°C). Angivet mätområde ska man även kunna läsa tillbaka till det överliggande systemet. 

För detta behövs en ny mätenhet tas fram, dvs ny hårdvara med en kamerafunktion samt avkodning av visarställningen som sedan skickar värdet vidare. För kommunikationen kan man utgå från befintliga mätenheter som använder Bluetooth.
Syftet med examensarbetet är att få fram en fungerande prototyp enligt beskrivningen ovan.
Uppdragsbeskrivning
 • Undersöka hur den visuella avläsningen ska gå till.
 • Undersök och välj kretskortskamera.
 • Ta fram kretslösning, rita kretsschema och mönsterkort.
 • Ta fram produktionsunderlag samt producera kretskort.
 • Ta fram firmware för att läsa av den analoga visaren och få ut ett digitalt värde.
 • Bygga ihop en mätenhet och testa på analogt visarinstrument.
 • Sammanställa all projektdokumentation och skriv examensrapport på svenska.
Typ av examensarbete: Hårdvaruutveckling samt firmwareutveckling.
Bedömd omfattning: 10 veckor. 2 personer. C-nivå.   

Tillsättning enligt överenskommelse.

IP-block signalbehandling - Tillsatt

Motion Control arbetar ofta med olika typer av sensorer, där sensordata sedan läses in i en programmerbar krets. Ofta är sensorsignalen påverkad av störningar av olika slag och ibland är även sensorn icke-ideal (brus, drift, olinjäritet, skalfaktorfel etc.). Därför behöver digital signalbehandling göras innan det går att använda sensorsignalen. Hos Motion Control finns idag ett antal algoritmer och filter för digital signalbehandling utprovade för mikroprocessorer. Dessa skulle behöva kompletteras med några vanliga digitala filter (FIR, IIR, CIC, etc) och sedan göras om till ett IP-block för VHDL.

Mål är att ta fram ett IP-block för VHDL innehållandes en mängd olika signalbehandlingsverktyg (filter och algoritmer) för att förbättra en sensorsignal.
Uppdragsbeskrivning
 • Undersök och dokumentera några vanliga digitala filter (ej de som redan används).
 • Undersök och dokumentera vanliga sensorfel (brus, offset, hysteres, olinjäritet, etc.).
 • Ta fram en kravspecifikation och testspecifikation för systemet.
 • Porta eller koda respektive filter och algoritm till VHDL.
 • (Om tid finns, implementera enkla korrigeringsfaktorer för olika sensorfel.)
 • Bygg IP-blocket i VHDL, samt ta fram en instruktion för användningen av IP-blocket.
 • Testa IP-blocket mot testspecifikationen.
 • Kontrollera hur ett IP-block kan läggas ut och göras tillgängligt på Internet samt intäktsmodell, licensavtal med mera.
 • Projektdokumentation samt examensrapporten ska skrivas på svenska.
 • All dokumentation rörande IP-blocket ska skrivas på engelska.
Typ av examensarbete: Elektronikutveckling (inbyggd programvara). Bedömd omfattning: 10 veckor. 1 person. C-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

Logger - Temperaturlogger

Motion Control arbetar med utveckling och konstruktion av elektronik och inbyggda programvara. Ett återkommande önskemål är att kunna mäta och logga temperatur på ett enkelt sätt över en längre tid. Önskvärt vore att ha en logger ska är relativt enkel och billig men ändock kunna använda sig av externa temperaturgivare.

Loggern behöver ha ingångar för att hantera 2-4 termoelement (typ K) eller liknande. Strömförsörjningen ska kunna ske via 24V matning, batteri-drift är ej nödvändigt. Loggern ska kunna användas i flera månader i sträck. Data sparas lämpligen på ett SD-kort och tankas ut via att ta ut SD-kortet, alternativt via USB eller BT.

Nätverksanslutning (Ethernet) är önskvärt men ej ett krav. Loggning styrs med två knappar ”start” och ”stopp”, respons ges genom LED som lyser och visar aktuell status.

Målet är att ta fram en fungerande prototyp-enhet.
Uppdragsbeskrivning
 • Ta fram en kravspecifikation för både hårdvara och programvara.
 • För C-nivå tas bara hårdvara med tillhörande dokument fram.
 • För C-nivå, 2 personer ska en enhet med utökad funktionalitet tas fram.
 • För D-nivå ska även programvara med tillhörande dokumentation tas fram.
 • För D-nivå, 2 personer ska en enhet med utökad mjukvarufunktionalitet tas fram.
 • All dokumentation samt examensrapporten ska skrivas på svenska.
Typ av examensarbete: Elektronikutveckling. Bedömd omfattning: 10-20 veckor. 1-2 personer. C/D-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

Logger - UART -minilogger - Tillsatt

Motion Control arbetar med utveckling och konstruktion av elektronik och inbyggda programvara. I flera projekt har vi behövt logga data som kommer på UART till filer. Detta har ibland löst med en dator som spara data men det vore smidigare om man kunde ha en fristående enhet som lätt går att flytta och som kunder kan sköta utan att ha någon större kompetens.

Önskvärt vore att ha en liten logger för detta som ska kunna avlyssna UART trafiken och spara data som kommer som filer till ett SD-kort eller alternativt USB-minne. Filerna tankas sedan ut ur loggern via USB, alternativt extern avläsning av SD-kort/USB-minne. Loggning styrs med två knappar ”start” och ”stopp”, respons ges genom LED som lyser och visar aktuell status.

I första hand behövs en logger som kan logga UART kommunikation, men det skulle vara bra om loggern hade möjlighet till att bli triggad eller trigga en digital I/O beroende på event. Har loggern någon/några analoga ingångar är det bra. Dessa tillägg kan vara en utökad uppgift.

Målet är attt ta fram en fungerande prototyp-enhet.
Uppdragsbeskrivning
 • Ta fram en kravspecifikation för både hårdvara och programvara.
 • För C-nivå tas bara hårdvara med tillhörande dokument fram.
 • För D-nivå ska även programvara med tillhörande dokumentation tas fram.
 • All dokumentation samt examensrapporten ska skrivas på svenska.
Typ av examensarbete: Elektronikutveckling. Bedömd omfattning: 10-20 veckor. 1 person. C/D-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

USB-växel

Motion Control arbetar med att ta fram olika avancerade hjälpmedel för funktionshindrade. Ofta för rörelsehindrade i datornära sammanhang. Ett typiskt exempel är hjälpmedel för att styra eller kontrollera något via en vanlig dator. Olika sorters hjälpmedel ansluts framförallt via USB-porten på dagens datorer. Även om de USB-anslutna enheterna inte ska störa varandra så gör de det i vissa sammanhang. Det vore därför önskvärt att kunna stänga av de enheter man inte använder för att dessa inte ska störa. Man väljer då via växeln vilken enhet som datorn för stunden ska bry sig om.

Målet är att ta fram en fungerande USB-växel (prototyp) som kan styras via en dator.
Uppdragsbeskrivning
 • Ta fram en kravspecifikation för både hårdvara och mjukvara.
 • För C-nivå tas bara hårdvara med tillhörande dokument fram.
 • För C-nivå, 2 personer ska en enhet med utökad funktionallitet tas fram.
 • För D-nivå ska även mjukvara med tillhörande dokumentation tas fram.
 • För D-nivå, 2 personer ska mjukvara tas fram till Linux, Mac och Windows.
 • All dokumentation samt examensrapporten ska skrivas på svenska.
Typ av examensarbete: Elektronikutveckling. Bedömd omfattning: 10-20 veckor. 1-2 personer. C/D-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

Webbaserat projektuppföljningsverktyg

Motion Control arbetar med utveckling av elektronik. Varje medarbetare arbetar ofta i flera projekt mot olika kunder. Detta innebär att det kan bli konflikter om resurserna då ibland samma person är inbokad samma vecka till olika projekt. För att kunna underlätta sitt eget arbete men även projektledarens uppföljnings- och prioritetsarbete skulle ett bättre projektuppföljningsverktyg behövas. Verktyget ska vara webbaserat och det är viktigt att det är grafiskt lättöverskådligt.

På marknaden finns en uppsjö av olika verktyg för detta. Dock önskar Motion Control att verktyget sammankopplas med Motion Controls tidsrapporteringssystem, kallat MC-tid. I MC-tid finns kunder, projekt, projektmedlemmar mm inlagda som ska länkas till verktyget. MC-tid är baserat på MySQL och PHP/JAVA. Det är därför bra om tilltänka examensarbetare behärskar detta eller i alla fall är bekant med databaser och programmering av webbsidor.

Målet är att ta fram ett för Motion Control användbart verktyg som kan integreras och användas tillsammans med företagets tidsrapporteringssystem MC-tid.
Uppdragsbeskrivning
 • Undersök hur MC-tid fungerar idag.
 • Undersök vilka behov Motion Control har (intervjuer)
 • Undersök vilka verktyg som finns på marknaden och hur de fungerar.
 • Sammanställ undersökningarna och ge en rekommendation på vilka funktioner som bör implementeras (prioritet, tidsåtgång).
 • Programmera och testa funktion 1.
 • Implementera i MC-tid, testa och dokumentera funktion 1.
 • Implementera, testa och dokumentera sedan funktion 2 till X.
 • Sammanställa all projektdokumentation och skriv examensrapport på svenska.
Typ av examensarbete: Mjukvaruutveckling (datorprogramvara). Bedömd omfattning: 10 veckor. 2 personer. C-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.