Lediga examensarbete

På Motion Control är vi vana att ta emot teknologer som vill göra sitt examensarbete hos oss. På denna sida listar vi de examensarbeten som för tillfället har tillgängliga. För att hålla en god nivå på examensarbetena så beroende på arbetsbelastning, plats och tidpunkt för handledning, så kan det hända att vi inte har möjlighet att handleda ett examensarbete för tillfället även om det står som ledigt i listan nedan. De flesta examensarbeten som finns hos oss är utveckling av datornära produkter. Det är därför en fördel om du/ni kan både elektronik och programmering, även om examensarbetet enbart rör det ena området.

Formella krav och ansökan

För att du ska ha möjlighet att göra ditt examensarbete hos oss krävs att du har kompetens inom elektronik och/eller datateknik samt behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift. Skicka in ett kort personligt brev på svenska samt CV (meritförteckning/betygsutdrag) och ange det examensarbete du är intresserad av genom att märka mailet med "Ansökan examensarbete - [exjobb]". Ansökan vill vi ha ungefär en månad före tilltänkt uppstart. Är den sökta platsen ledig och vi tycker att du har rätt profil, så ber vi dig återkomma med ett betygsutdrag. Alla ansökningshandlingarna vill vi ha i PDF-format. Döp gärna filerna med förnamn_efternamn_CV och förnamn_efternamn_PB.

Frågor och ansökningar tar vi emot via e-post: info@motioncontrol.se

Vi svarar så fort vi hinner, normalt inom några arbetsdagar. Ansökningar som inte uppfyller de formella kraven eller är av karaktären massutskick svarar vi normalt inte på.

Välkommen med din ansökan!

Digital visaravläsning - Fortsättning

I modern industrimiljö finns fortfarande analoga visarinstrument. De visar tryck, temperatur eller någon annan storhet. Det vore önskvärt att dessa kunde läsas av digitalt och att det digitala värdet kan skickas trådlöst till ett överliggande system.

Motion Control har ett trådlöst mätsystem (TTM) som kan användas för kommunikationen, men det saknas en mätenhet som visuellt kan läsa av visaren och skicka ut ett digitalt värde (0-100%). Noggrannheten behöver inte vara jätteexakt, önskvärt vore en upplösning på 1%, men det räcker med några procent (2-3%). Ofta är man mest intresserad kunna läsa av
mätaren i steg om 5%.

Önskvärt är även att man på mätenheten kan ställa in eller från det överliggande systemet programmera in i mätenheten vilket mätområde det rör sig om (tex 0-10V eller -10 - +80°C). Angivet mätområde ska man även kunna läsa tillbaka till det överliggande systemet.

För detta behövs en ny mätenhet tas fram, dvs ny hårdvara med en kamerafunktion samt avkodning av visarställningen som sedan skickar värdet vidare. För kommunikationen kan man utgå från befintliga mätenheter som använder Bluetooth.

Målet med examensarbetet är att fortsätta arbetet från ett tidigare examensarbete och få fram en fungerande prototyp enligt beskrivningen ovan.
Uppdragsbeskrivning
 • Undersöka hur den visuella avläsningen ska gå till.
 • Undersök och välj kretskortskamera.
 • Ta fram kretslösning, rita kretsschema och mönsterkort.
 • Ta fram produktionsunderlag samt producera kretskort.
 • Ta fram firmware för att läsa av den analoga visaren och få ut ett digitalt värde.
 • Bygga ihop en mätenhet och testa på analogt visarinstrument.
 • Sammanställa all projektdokumentation och skriv examensrapport på svenska.
Typ av examensarbete: Hårdvaruutveckling samt firmwareutveckling.
Bedömd omfattning: 10-20 veckor. 2 personer. C/D-nivå.   

Tillsättning enligt överenskommelse.

Högspänningsaggregat

Uppgift är att konstruera ett högspänningsaggregat som klarar 2-2,5 kV samt att ge ut 40-50 mA. Aggregatet ska fungera i inomhusmiljö, inga speciella krav på noggrannhet eller stabilitet då vi kan kontroll mäta med oscilloskop. Arbetet kommer då att omfatta funktionsbeskrivning, undersökning, kravspecifikation, konstruktion, CAD, framtagning av produktionsunderlag, byggnation, test och verifiering samt dokumentation (manual mm).
Uppdragsbeskrivning
 • Ta fram en kravspecifikation för högspänningsaggregatet.
 • Konstruera hårdvara (kretsschema, mönsterkort).
 • Bygga prototyp.
 • Ta fram manual.
 • Sammanställa all projektdokumentation och skriv examensrapport på svenska.
Typ av examensarbete: Elektronikutveckling. Bedömd omfattning: 10-20 veckor. 1 person. C/D-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

Högspänningsprob

Motion Control tar ofta fram kretskort som innehåller flera olika delar som är galvaniskt åtskilda från varandra. Detta sker oftast beroende på kundkrav och att miljön där kretskortenska sitta i kan innehålla väldigt stora störningar. Genom att använda galvanisk separation fås en robust konstruktion som är mindre känslig mot störningar. Detta skapar dock svårigheter vid utvecklingsprov på dessa kretskort. Det är vanligt förekommande att man vill mäta signaler på olika isolationsgrupper samtidigt och övervaka dessa i något mätinstrument.

Tyvärr kräver detta då att mätinstrumentet har galvaniskt åtskilda kanaler, vilket många instrument inte har. Genom att ta fram en isolerad mätprob skulle detta problem elimineras. Mätproben har till huvudsaklig uppgift att överföra aktuellt mätvärde över en isolationsbarriär utan att distordera eller fördröja signalen nämnvärt. Mätproben kan gärna innehålla fler kanaler än en. Utökade funktioner så som ställbart inspänningsområde, filtrering, beräkningar samt HMI för inställningar är funktioner som kan byggas i mån av tid.

Mölet är att ta fram en fungerande isolerad mätprob som kan kopplas in på befintligt kretskort samt till befintlig mätutrustning (datalogger, oscilloskop, multimeter).
Uppdragsbeskrivning
 • Ta fram en kravspecifikation för systemet.
 • För C-nivå tas bara hårdvara eller inbyggd programvara & tillhörande dokument fram.
 • För D-nivå ska utökade funktioner implementeras i hårdvara eller programvara.
 • För C-nivå, 2 personer ska en fungerande enhet tas fram.
 • För D-nivå, 2 personer ska en fungerande enhet tas fram med utökade funktioner i både hårdvara och inbyggd programvara.
 • All dokumentation samt examensrapporten ska skrivas på svenska.
Typ av examensarbete: Elektronikutveckling. Bedömd omfattning: 10-20 veckor. 1-2 personer. C/D-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

Provutrustning

Uppgiften är att ta fram en enkel provutrustning för tågelektronik. Bakgrunden är att ett antal kretskort ska upprustas, därför vill man funktionsprova respektive kort före och efter upprustningen. Det är ett antal olika sorters kretskort som ska funktionsprovas. De flesta korten sitter i racksystem så uppgiften är att ta fram ett allmän provutrustning (testrigg) som kan göra några få men enkla prov.
Uppdragsbeskrivning
 • Ta fram en kravspecifikation för provutrustning.
 • Konstruera hårdvara (kretsschema, mönsterkort).
 • Bygga testrigg.
 • Ta fram manual och testprotokoll.
 • Sammanställa all projektdokumentation och skriv examensrapport på svenska.
Typ av examensarbete: Elektronikutveckling. Bedömd omfattning: 10 veckor. 1 person. C-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

TTM - Trådlös temperaturmätning

Motion Control arbetar med utveckling och konstruktion av elektronik och inbyggda programvara, framförallt för industriella miljöer. Väldigt ofta vill man kunna mäta i dessa miljöer. Industriella högspänningsmiljöer är ofta väldigt ”stökiga” i form av EMC-störningar och stora magnetfält, vilket ställer speciella krav på mätenheten och dess elektronik.

I detta fall önskar man kunna mäta ström, spänning, frekvens och vibration på en reaktor som sitter i en högeffektsmiljö. En reaktor är i princip en stor spole vars uppgift är att fungera som ett skydd mot överströmmar samt jämna ut likströmmen.

Då reaktorn sitter inuti en högspänningsmiljö måste kommunikationen ske trådlöst eller optiskt. Strömförsörjningen är ett annat problem, men tros kunna lösas genom energiutvinning från omgivningen (energy harvesting), samt via ett uppladdningsbart batteri.

Det som önskas är en mätenhet som regelbundet (ska gå att ställas in) kan utföra en mätning, lagra mätdata i ett minne samt skicka över det helst varje dygn. Enheten ska kunna lagra minst ca 20 mätningar och ange mätintervallet för dessa.

För detta behövs en ny mätenhet tas fram, dvs ny hårdvara med sensorer batteri och energy harvesting. För kommunikationen kan man utgå från befintliga mätenheter som använder Bluetooth.

Målet med examensarbetet är att ta fram en funktionsprototyp som klarar något av nedan listade funktioner. För varje funktion ska funktionsbeskrivning, kretsschema, mönsterkortsritning och produktionsunderlag tas fram. Med fördel tas också simuleringar och konstruktionsbeskrivning fram.
Uppdragsbeskrivning
 • Kunna göra en strömmätning på positivt likriktad växelström 0-20 A.
 • Kunna göra spänningsmätning på positivt likriktad växelspänning 0-10 V.
 • Kunna göra bestämma arbetsfrekvensen (50 eller 60 Hz) eller mäta frekvensen.
 • Kunna mäta vibrationer.
 • Lösa strömförsörjningsdelen samt laddning av batteri.
 • Ta fram strömsnål elektronik för att styra mätningarna och lagra mätdata.
      - Programkod för processorn eller dylikt behöver inte tas fram i detta projekt.
      - Trådlös kommunikationslösning finns redan och går att återvinna.
 • All dokumentation samt examensrapporten ska skrivas på svenska.
Typ av examensarbete: Elektronikutveckling.
Bedömd omfattning: 20 veckor. 2 personer. D-nivå.   

Tillsättning enligt överenskommelse.

USB-växel

Motion Control arbetar med att ta fram olika avancerade hjälpmedel för funktionshindrade. Ofta för rörelsehindrade i datornära sammanhang. Ett typiskt exempel är hjälpmedel för att styra eller kontrollera något via en vanlig dator. Olika sorters hjälpmedel ansluts framförallt via USB-porten på dagens datorer. Även om de USB-anslutna enheterna inte ska störa varandra så gör de det i vissa sammanhang. Det vore därför önskvärt att kunna stänga av de enheter man inte använder för att dessa inte ska störa. Man väljer då via växeln vilken enhet som datorn för stunden ska bry sig om.

Målet är att ta fram en fungerande USB-växel (prototyp) som kan styras via en dator.
Uppdragsbeskrivning
 • Ta fram en kravspecifikation för både hårdvara och mjukvara.
 • För C-nivå tas bara hårdvara med tillhörande dokument fram.
 • För C-nivå, 2 personer ska en enhet med utökad funktionallitet tas fram.
 • För D-nivå ska även mjukvara med tillhörande dokumentation tas fram.
 • För D-nivå, 2 personer ska mjukvara tas fram till Linux, Mac och Windows.
 • All dokumentation samt examensrapporten ska skrivas på svenska.
Typ av examensarbete: Elektronikutveckling. Bedömd omfattning: 10-20 veckor. 1-2 personer. C/D-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

Väderstation

Då likartad eller samma sorts verksamhet sker på olika geografiska orter finns intresse av att verksamheten bedrivs på samma sätt. Till exempel en produktion, då önskar man att tillverkningen sker efter samma principer och följer samma processer på alla orterna.

Det är relativt lätt att kontrollera och följa upp om alla tillverkningsorter följer samma process, instruktioner och liknande. Värre är det med ”dolda” förutsättningarna som kan skilja sig åt, såsom inomhusklimatet. Inomhusklimatet kan ha stor påverkan på produktionen och produktionsutfallet.

Önskvärt vore därför att man kan säkerställa att inomhusklimatet är så lika som möjligt på de olika orterna, samt att klimatet på respektive ort är konstant över tid samt i olika delar av anläggningen.

Målet är att få fram en prototyp av en inomhusväderstation som kan ta in olika klimatparametrar från olika underenheter (temperatur, luftfuktighet etc) som samlas in och sparas som sedan går att avläsa via webben på något sätt. Detta för att någon ska kunna fjärravläsa basenheten och givarenheterna.
Uppdragsbeskrivning
 • Undersöka lämpliga givare för olika klimatparametrar (temp, tryck, fuktighet).
 • Undersöka möjliga extra givare (vibration, magnetfält, etc).
 • Ta fram kretslösning, rita kretsschema och mönsterkort.
 • Ta fram produktionsunderlag samt producera kretskort.
 • Ta fram firmware för basenhet och givarenheter.
 • Bygga ihop en enhet och testa funktionen.
 • Undersöka lämplig användargränssnitt och utformning.
 • Ta fram mjukvara för internetuppkoppling samt datorprogram.
 • Sammanställa all projektdokumentation och skriv examensrapport på svenska.
Typ av examensarbete: Hårdvaru- firmware och mjukvaruutveckling. Bedömd omfattning: 10-20 veckor. 2 personer. C/D-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.

Webbaserat projektuppföljningsverktyg

Motion Control arbetar med utveckling av elektronik. Varje medarbetare arbetar ofta i flera projekt mot olika kunder. Detta innebär att det kan bli konflikter om resurserna då ibland samma person är inbokad samma vecka till olika projekt. För att kunna underlätta sitt eget arbete men även projektledarens uppföljnings- och prioritetsarbete skulle ett bättre projektuppföljningsverktyg behövas. Verktyget ska vara webbaserat och det är viktigt att det är grafiskt lättöverskådligt.

På marknaden finns en uppsjö av olika verktyg för detta. Dock önskar Motion Control att verktyget sammankopplas med Motion Controls tidsrapporteringssystem, kallat MC-tid. I MC-tid finns kunder, projekt, projektmedlemmar mm inlagda som ska länkas till verktyget. MC-tid är baserat på MySQL och PHP/JAVA. Det är därför bra om tilltänka examensarbetare behärskar detta eller i alla fall är bekant med databaser och programmering av webbsidor.

Målet är att ta fram ett för Motion Control användbart verktyg som kan integreras och användas tillsammans med företagets tidsrapporteringssystem MC-tid.
Uppdragsbeskrivning
 • Undersök hur MC-tid fungerar idag.
 • Undersök vilka behov Motion Control har (intervjuer)
 • Undersök vilka verktyg som finns på marknaden och hur de fungerar.
 • Sammanställ undersökningarna och ge en rekommendation på vilka funktioner som bör implementeras (prioritet, tidsåtgång).
 • Programmera och testa funktion 1.
 • Implementera i MC-tid, testa och dokumentera funktion 1.
 • Implementera, testa och dokumentera sedan funktion 2 till X.
 • Sammanställa all projektdokumentation och skriv examensrapport på svenska.
Typ av examensarbete: Mjukvaruutveckling (datorprogramvara). Bedömd omfattning: 10 veckor. 2 personer. C-nivå.

Tillsättning enligt överenskommelse.